PRAVA ZA SVE obilježava 20 godina predanog rada za ljudska prava

PRAVA ZA SVE obilježava 20 godina predanog rada za ljudska prava

PRAVA ZA SVE je organizacija civilnog društva koja se bavi zaštitom i zagovaranjem ljudskih prava. Organizacija je izrasla iz Global Rights (nekada Međunarodna pravna grupa/International Human Rights Law Group) koja je djelovala u BiH i regionu Balkana od 1996. PRAVA ZA SVE je uspostavljena sa vizijom stvaranja pravednog i demokratskog društva, zasnovanog na principima ljudskih prava, jednakih mogućnosti i participativne demokratije.

rijana-diana-fedra-proslava

Organizacija PRAVA ZA SVE je u proteklih 20 godina:•    Provela istraživanja o primjeni međunarodinih konvencija o ljudskim pravima u BiH (npr. UN CEDAW 1998, 2006, 2010 i aneks iz 2013, 2016; UN CRPD 2013, UPR 2014, itd.); Pratila i izvještavala o primjeni domaćeg zakonodavstva (npr. Zakon o ravnopravnosti spolova, Zakon o zaštiti od nasilja u porodici, Zakon o zabrani diskriminacije), o položaju marginalizovanih grupa (npr. Romkinja, osoba sa invaliditetom).

  • Učestvovala u radu državnih i OCD radnih grupa za izradu nacrta zakona i politika npr. Zakona o hraniteljstvu, Zakona o razvojnom planiranju, Zakona o zaštiti porodice sa djecom, Zakona o socijalnim uslugama, Zakona o ravnopravnosti spolova, Zakona o zabrani diskriminacije, Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola.
  • Sačinila veliki broj analiza i komentara zakona i politika te amandmana npr. na reformu sistema socijalne zaštite i sigurnosti, zaštiti porodice sa djecom, planiranju i upravljanju razvojem, obrazovanju odraslih, vještačkoj oplodnji, jedinstvenoj metodologiji za izradu pravnih propisa i procjenje utjecaja.
  • Vodila brojne zagovaračke kampanje za izmjene propisa; potakla provođenje desetina javnih rasprava, parlamentarnih saslušanja, tematskih sjednica parlamentarnih komisija o  Zakonu o hraniteljstvu, Krivičnom zakonu, Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici, Zakonu o zabrani diskriminacije, Zakonu o ravnopravnosti spolova.
  • Provela stotine treninga u okviru programa obuka za različite ciljne grupe kao što su to marginalizovane zajednice, OCD, vlade, pravne profesionalce, članove parlamenata o domaćem i međunarodnom zakonodavstvu, nediskriminaciji, ženskim pravima i rodnoj ravnopravnosti, socijalnim i ekonomskim pravima, pružanju pravne podrške u slučajevima diskriminacije, zagovaranju. PRAVA ZA SVE svoje obuke oblikuje prema potrebama ciljnih grupa povezujući teoriju sa učenjem i primjenom naučenog u praksi.
  • Organizovala stotine javnih događaja, uključujući regionalne i nacionalne konferencije, parlamentarna saslušanja, javne forume, javne konsultacije, okrugle stolove, savjetovanja. Sačinili smo desetine različitih izvještaja, priručnika, vodiča, publikacija.

Neke od trenutnih aktivnosti PRAVA ZA SVE uključuju obuke o pružanju pravne podrške u slučajevima diskriminacije i antidiskriminacijskom zagovaranju, integriranju rodne ravnopravnosti u pravne propise; nastavljamo zagovaranje za: integriranje rodne perspektive u procesu pridruživanja BiH u EU, unapijeđenja efikasnost mehanizama zaštite od diskriminacije, osnaživanje stuktura vlasti za integrisanje rodne ravnopravnosti u politike i praksu; PRAVA ZA SVE nastavlja pratiti zakonodavne procese te podržava mehanizme saradnje, koordinacije i zajedničkog djelovanja OCD i BiH Parlamenata.

proslava-grupna

 

Postavi Komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *