ZAGOVARANJE

PRAVA ZA SVE je organizacija koja se bavi zaštitom i zagovaranjem ljudskih prava. Vjerujemo da je zagovaranje put koji vodi od sistemskih kršenja ljudskih prava i marginalizacije ljudi prema samoodrživim društvenim promjenama. Potrebe i prioritieti građana moraju biti na dnevnom redu rada vlada. Građani moraju učestvovati u procesima donošenja odluka i to ne samo kroz izborini proces.

PRAVA ZA SVE vode uspješne kampanje za jačanje zaštite ljudskih prava u zakonodavstvu npr. Krivični zakon, Zakon o radu, Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o ravnopravnosti spolova (neki od zakona). PRAVA ZA SVE zagovara strukturne reforme kao što je reforma sistema socijalne zaštite, traži donošenje oštrih i jasnih institucionalnih politika zaštite od diskriminacije, učestvovala je u razvoju javne politike o hraniteljstvu djece i odraslih u Federalnom Ministarstvu rada i socijalne politike te trenutno učestvuje u razvoju politike o Zaštiti porodice s djecom u Federaciji BiH.

PRAVA ZA SVE uspostavila je Ekspertnu grupu, sastavljenu od stručnjaka/inja iz OCD i članica parlamenta, te je aktivno sarađivala sa Klubom parlamentarki Parlamenta FBiH. Prava za sve i Ekspetna grupa su uspješno zagovarali za jačanje zaštite žrtava nasilja u novousvojenom Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici (2013) a ove aktivnosti planiraju nastaviti u tokom 2015. godine. Ekspertna grupa zajedno sa Klubom parlamentarki zagovarala je tokom 2014. godine izmjene i dopune Krivičnog zakona FBiH (u proceduri) forkusirane na pooštravanje kaznene politike prema počiniocima nasilja i trgovine nad ženama i djecom, zločina iz mržnje i govora mržnje naročito prema Romima, LGBTQ osobama, povratnicima itd.

PRAVA ZA SVE razvija vještine OCD kroz obuke prilagođene potrebama i prioritetima organizacija zasnovane na dugogodišnjem praktičnom iskustvu u vođenju uspješnih zagovarajučkih kampanja te kroz vođenje zagovaračkih kampanja o konkretnim pitanjima ljudskih prava koristeći ove akcije da izgradi praktične zagovaračke vještine organizacija. Vodič za zakonodavno zagovaranje sadrži jednostavne i pristupačne savjete o tome kako zagovarati.

Informacije o ljudskim pravima, procesima i incijativama a koje su potrebne i osigurane u pravo vrijeme su naročito važne za uspješne zagovaračke akcije OCD. Prava za sve je kreiralo resursni website za zagovaranje ljudskih prava “Zagovarači/ce društvenih promjena”.

Amandmani na Izmjene i dopune KZFBIH Vlade FBiH

Download

Ekspertna radna grupa – kontakti

Download

Program za ženska ljudska prava 2012

Download

OBRAZUJEMO I ZAGOVARAMO U BORBI PROTIV DISKRIMINACIJE

PRAVA ZA SVE, od donošenja Zakona o zabrani diskriminacije (ZZD) 2009, djeluju jačajući znanja i vještine organizacija civilnog društva (OCD) i marginalizovanih zajednica za borbu protiv diskrimnacije korištenjem postojećih mehanizama zaštite od diskriminacije. PRAVA ZA SVE su, od 2010. godine, dio grupe organizacija koje čine Koaliciju civilnog društva u borbi protiv diskriminacije „Jednakost za sve“* (Koalicija).

PRAVA ZA SVE su održale desetine treninga i radionica o pružanju praktične pomoći žrtavama diskriminacije i borbi protiv diskriminacije za OCD i marginalizovane zajednice. PRAVA ZA SVE su objavili cijeli niz praktičnih vodiča i priručnika kako koristiti ZZD i postojeće mehanizme zaštite (pogledajte sekciju Publikacije);

PRAVA ZA SVE podržavaju i vode antidiskriminacijske kampanje**. Kampanja za izmjene i dopune ZZD tokom 2015 i 2016 uključivala je sačinjavanje amandmana na zakonski tekst i argumentacije za njihovo usvajanje (dokumenti dostupni na margini stranice). Putem Zajedničkom komisije za ljudska prava Parlamentarne Skupštine BiH zagovarano je unaprijeđenje zaštite žrtava diskriminacije. Veliki broj ovih amandmana usvojen je u Izmjenama i dopunama ZZD iz 2016.

U okviru kampanje PRAVA ZA SVE organizuje debate koje ciljaju na dijalog različitih aktera o unaprjeđenju efikasnosti zaštite građana kroz postojeće antidiskriminacijske mehanizme i institucije. Debate su praćene tematskim člancima aktivista i stručnjaka iz različitih oblasti koje objavljuje portal Koalicije diskriminacija.ba . Sve debate u skraćenoj video verziji možete pogledati na YouTube stranici PRAVA ZA SVE.

Prvi niz debata o diskriminaciji žena u pristupu pravu na zdravlje vodio je ka zajedničkoj inicijativi aktivistica, stručnjakinja i parlamentarki za izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju koji se januaru 2017 nalazio u zakonodavnoj proceduri u Parlamentu FBIH.  

Dugogodišnje iskustvo PRAVA ZA SVE u borbi protiv diskriminacije i zagovaranju zabilježeno je u praktičnom Priručniku za antidiskriminacijsko zagovaranje koji je namjenjen OCD i onima koje žele da se bave antidiskriminacijskim zagovaranjem ili zagovaranjem uopšte. 

_____________

* Koaliciju čine OCD Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, PRAVA ZA SVE i Vaša prava BiH. Koalicija promovira aktivnu ulogu civilnog društva i građana u borbi protiv diskriminacije u Bosni i Hercegovini kroz pružanje pravne pomoći i informacija u slučajevima diskriminacije; vodi i podržava zagovaračke kampanje zasnovane na znanjima i argumentaciji usmjerenim ka unapređenju primjene antidiskriminacijskih politika, zakona i prakse; gradi kapacitete zajednica i organizacija za podršku žrtvama i borbi protiv diskriminacije. Rad i djelovanje Koalicije trenutno podržavaju USAID i Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine.

** Koalicija definira antidiskriminacijsko zagovaranje kao različite aktivnosti OCD koje vode izgradnji društva bez diskriminacije kroz primjenu ZZD. Primarni fokus ovakvog zagovaranja je podrška primjeni pomenutog zakona, ali i drugim propisima i politikama koje su antidiskriminacijske ili imaju takve odredbe.

 

LINKOVI DO ČLANAKA:

Prepoznajemo li diskriminaciju – Izazovi za građane i institucije, autor: Midhat Izmirlija

Pristup zdravlju – ili pravo na zdravlje, autorica: Selma Hadžihalilović

Imaju li žene jednako pravo na zdravlje?, autorica: Amra Kadrić

Koliko mladi znaju o seksualnom i reproduktivnom zdravlju?, autorica: Aleksandra Petrić

Zakon o zabrani diskriminacije (neslužbeni prečišćeni tekst)

Download

Komentari Koalicije Jednakost za sve na Prednacrt ZZD

Download

Koalicija Jednakost za sve – amandman na član 11. ZZD

Download

AD Program

Download

ŽENSKA PRAVA

PRAVA ZA SVE provodi brojne aktivnosti u cilju uključivanja i jačanja ženskih ljudskih prava u postupku pristupanja Bosne i Hervecogovine Evropskoj Uniji. Ove aktivnosti su naročito usmjerene na povećanje vidljivosti ženskih ljudskih prava, kao i aktivnog učešća žena i ženskih organizacija u EU pristupnim procesima, te naročito uključivanja u  Državni izvještaji o napretku za Bosnu i Hercegovinu.

Ženske organizacije, žene intelektualke, članice univerziteta, su isključene iz svih reformskih  procesa i razgovora, a pitanja koja su važna za žene i ženska ljudska prava su zanemarena.
U Državnom izvještaju o napretku za Bosnu i Hercegovinu pitanja ženskih ljudskih prava su gotovo nevidljiva i sadržana su tek unutar različitih oblasti ovog izveštaja.

PRAVA ZA SVE su u saradnji sa osam partnerskih ženskih organizacija iz BiH sačinile  zagovarački document “Doprinos Ženske zagovaračke grupe za Državni izvještaj o napretku 2016” (“Contribution of the Women Advocacy Group (WAG) for the 2016 EC Progress Report on Bosnia and Herzegovina”).

Žene u Bosni i Hercegovini nisu ravnopravne sa muškarcima naročito u oblasti rada i zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite. Diskrimininirane su u pristupu pravu na porodiljsko odsustvo i naknade. Konstantno raste broj nezaposlenih žena, velik broj žena je zaposlen u neformalnoj ekonomiji, nedostaju pristupačni servisi za djecu vrtićke i školske dobi, veoma je ograničena primjena roditeljskog odsustva. BiH nikad nije imala niti jednu ženu članicu Predsjedništva BiH a samo je 18% izabranih zvaničnika su žene. Kaznena politika u slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u porodici je blaga i doprinosi nekažnjenosti počinilaca. Brojni propisima koji tretiraju zaštitu, socijalna, zdravstvena i druga prava žrtava nasilja nisu usklađeni što doprinosi pravnoj nesigurnosti i nejednakosti zaštite žena od nasilja. Nasilje je često uzrok ili posljedica ženskog siromaštva. 

U naročito teškom položaju su marginalizirane žene. Romkinjama trudnicama se u nekim slučajevima odbija pružanje hitne medicinske pomoći dok za žene sa invaliditetom nedostaju prilagođeni stolovi za ginekološki pregled; većina zdravstvenog osoblja u BiH nije obučena, niti senzibilizirana za pružanje zdravstvene zaštite trudnicama i ženama sa invaliditetom naročito prilikom poroda, ginekološkog i mamografskog pregleda; prilikom donošenja zakonskih rješenja ne vodi se računa o specifičnim potrebama marginaliziranih žena. 

PRAVA ZA SVE sistemski prati položaj i prava žena kroz aktivistička i društvena istraživanja, prati primjenu zakona za zaštitu prava žena. PRAVA ZA SVE, u partnerstvu sa drugim organizacijama, analizira primjenu međunarodnih standarda ženskih ljudskih prava u domaćim zakonima, politikama i praksi. Praćenje prava žena osnova je za zagovaračke aktivnosti koje vodi PRAVA ZA SVE. PRAVA ZA SVE zagovara efikasnu zaštitu prava žena u zakonima i politikama kroz rasprave u BiH Parlamentima, parlamentarnim komsijama ili Klubu parlamentarki. Zajedno sa Ekspertnom grupom OCD stručnjakinja i parlamentarki tokom 2014. godine pratili smo zakonodavni proces u Parlamentima i predlaže nova zakonska rješenja za bolju zaštitu žena a to namjeravamo činiti i dalje. PRAVA ZA SVE zagovara zaštitu prava žena u BiH pred međunarodnim tijelima kao što su Evropska komisija ili UN Komitet za praćenje primjene Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena. Izvještaje PRAVA ZA SVE o pravima žena, pravima višestruko diskriminiranih žena, primjeni međunarodnih konvencija, itd. možete naći u sekciji Publikacije.

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici

Download

Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena

Download

Zakon o ravnopravnosti spolova

Download

Program za ženska ljudska prava 2012

Download

Konvencija Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Download

LJUDSKA PRAVA

BiH je potpisnica niza međunarodnih konvencija za zaštitu ljudskih prava. Usvojila je osnovne zakone za zaštitu ljudskih prava. Nažalost, zakoni se ne provode a institucije nastavljaju kršiti prava građana. Posebno problematično je pristup pravu na obrazovanje, rad i zapošljavanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu. Prava radnika se krše neisplatom plaća, neplaćanjem obaveznog socijalnog i zdravstvenog osiguranja, kršenjem prava na porodiljsko odsustvo. Siromaštvo i visoka stopa nezaposlenosti doprinose kršenju prava kao i nedostatak kapaciteta inspekcija da efikasno djeluju. Sistem socijalne zaštite u BiH je skup, birokratizovan te istovremeno neefikasan u zaštiti najranjivijeg stanovništva. Nivo socijalne zaštite i visine naknada ovise od područja na kojima žive korisnici te njihovoj kategorizaciji a ne na potrebi za socijalnom zaštitom i nivoom ranjivosti pojedinog korisnika. 

Zabrinjava kršenje prava marginaliziranih grupa. Osobe sa invaliditetom su diskriminirane u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti prema porijeklu invaliditeta. Inkluzija se ne provodi i često se zasniva na požrtvovanosti porodice umjesto sistemskog pristupa. Izvještaji ukazuju da je samo 1-3% Roma zaposleno u inistitucijama. Nepoznavanje prava i diskriminacija uzrokuje da veliki broj Roma nema lične dokumente i ne mogu ostvariti prava koja im pripadaju. Građani su diskriminirani zbog svog rodnog izražavanja ili seksualne orijentacije. Zbog izloženosti javnim osudama i fizičkim napadima, LGBT osobe, često, ne prijavljuju nasilje jer bi morali javno govoriti o svojoj seksualnoj orjentaciji i izložiti se novim napadima. Nema efikasnog odgovora na govor i zločin iz mržnje.

PRAVA ZA SVE radi na osnovnom pravnom opismenjavanju o zakonima, standardima i mehanizmina zaštite za OCD, naročito organizacija koje zastupaju marginalizovane grupe ili zajednice. PRAVA ZA SVE u partnerstvu sa drugim organizacijama prati ostvarivanje ljudskih prava i izvještava tražeći sistemske reforme, izmjene zakona, politika i prakse; vodi zagovaračke akcije uključujući rasprave u BiH Parlamentima ili parlamentarnim komsijama tražeći efikasniju zaštitu garantovanih prava; analiziramo nacrte zakona i predlažemo nova zakonska rješenja, sarađujemo sa ministarstvima u izradi politika i zakona u oblasti socijalne zaštite. Više informacija o zagovaračkim aktivnostima PRAVA ZA SVE dostupno je u sekciji Zagovaranje . Izvještaje Prava za sve o ljudskim pravima kao i Vodiče o načinu ostvarivanja prava u ovim oblastima možete naći u sekciji Publikacije.

Specijalni izvještaj o pravima osoba sa invaliditetom

Download