PRAVA ZA SVE U MEDIJIMA

PRAVA ZA SVE su, u saradnji sa nadarenim mladim umjetnikom i aktivistom Damirom Prljačom, razvili zagovaračku kampanju putem Web-a. Za više detalja o tome kako aktivizam i umjetnost mogu utjecati na društvene promjene pogledajte dokument „Zagovaranje ženskih prava korištenjem Web kampanje“ ili link koji vodi ka Web prezentaciji ovog i drugih radova Damira Prljače.

Zagovaranje ženskih prava korištenjem Web kampanje

Download

Promocija Zagovaračkog dokumenta „Kako osigurati rodnu ravnopravnost u procesu EU integracija“ i medijska kampanja kako bi se predstavile preporuke za bolju primjenu standarda rodne ravnopravnosti u BiH i ojačala uloga ženskih organizacija civilnog društva u procesu EU integracija.

Kako osigurati rodnu ravnopravnost u procesu EU integracija

 

Download

ZAGOVARAMO U BORBI PROTIV DISKRIMINACIJE

PRAVA ZA SVE, od donošenja Zakona o zabrani diskriminacije (ZZD) 2009, djeluju jačajući znanja i vještine organizacija civilnog društva (OCD) i marginalizovanih zajednica za borbu protiv diskrimnacije korištenjem postojećih mehanizama zaštite od diskriminacije. PRAVA ZA SVE su, od 2010. godine, dio grupe organizacija koje čine Koaliciju civilnog društva u borbi protiv diskriminacije „Jednakost za sve“* (Koalicija).

PRAVA ZA SVE su održale desetine treninga i radionica o pružanju praktične pomoći žrtavama diskriminacije i borbi protiv diskriminacije za OCD i marginalizovane zajednice. PRAVA ZA SVE su objavili cijeli niz praktičnih vodiča i priručnika kako koristiti ZZD i postojeće mehanizme zaštite (pogledajte sekciju Publikacije);

PRAVA ZA SVE podržavaju i vode antidiskriminacijske kampanje**. Kampanja za izmjene i dopune ZZD tokom 2015 i 2016 uključivala je sačinjavanje amandmana na zakonski tekst i argumentacije za njihovo usvajanje (dokumenti dostupni na margini stranice). Putem Zajedničkom komisije za ljudska prava Parlamentarne Skupštine BiH zagovarano je unaprijeđenje zaštite žrtava diskriminacije. Veliki broj ovih amandmana usvojen je u Izmjenama i dopunama ZZD iz 2016.

U okviru kampanje PRAVA ZA SVE organizuje debate koje ciljaju na dijalog različitih aktera o unaprjeđenju efikasnosti zaštite građana kroz postojeće antidiskriminacijske mehanizme i institucije. Debate su praćene tematskim člancima aktivista i stručnjaka iz različitih oblasti koje objavljuje portal Koalicije diskriminacija.ba . Sve debate u skraćenoj video verziji možete pogledati na YouTube stranici PRAVA ZA SVE.

PRAVA ZA SVE su organizirali niz debata o diskriminaciji u pristupu pravu na zdravlje što je dovelo do zajedničke inicijative aktivistica, stručnjakinja i parlamentarki za izmjenu Zakona o zdravstvenom osiguranju koja je upućena u zakonodavnu proceduru u Parlamentu FBIH.

PRAVA ZA SVE organizuje i debate “Antidiskriminacijske politike i prakse za studente pravnih fakulteta” na kojima su, do sada, učestvovali studenti fakulteta iz Mostara, Tuzle, Sarajeva, Zenice i Banjaluke. Budući pravnici su imali priliku unaprijediti svoja znanja o tome kako praktično koristiti ZZD kroz predavanja i simulirana suđenja na osnovu stvarnih slučajeva iz sudske prakse. I ove debate u skraćenoj video verziji možete pogledati na YouTube stranici PRAVA ZA SVE.

Dugogodišnje iskustvo PRAVA ZA SVE u borbi protiv diskriminacije i zagovaranju zabilježeno je u praktičnom Priručniku za antidiskriminacijsko zagovaranje koji je namjenjen OCD i onima koje žele da se bave antidiskriminacijskim zagovaranjem ili zagovaranjem uopšte.

_____________

* Koaliciju čine OCD Mediacentar Sarajevo, Analitika – Centar za društvena istraživanja, PRAVA ZA SVE i Vaša prava BiH. Koalicija promovira aktivnu ulogu civilnog društva i građana u borbi protiv diskriminacije u Bosni i Hercegovini kroz pružanje pravne pomoći i informacija u slučajevima diskriminacije; vodi i podržava zagovaračke kampanje zasnovane na znanjima i argumentaciji usmjerenim ka unapređenju primjene antidiskriminacijskih politika, zakona i prakse; gradi kapacitete zajednica i organizacija za podršku žrtvama i borbi protiv diskriminacije. Rad i djelovanje Koalicije trenutno podržavaju USAID i Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine.

** Koalicija definira antidiskriminacijsko zagovaranje kao različite aktivnosti OCD koje vode izgradnji društva bez diskriminacije kroz primjenu ZZD. Primarni fokus ovakvog zagovaranja je podrška primjeni pomenutog zakona, ali i drugim propisima i politikama koje su antidiskriminacijske ili imaju takve odredbe.

 

LINKOVI DO ČLANAKA:

Prepoznajemo li diskriminaciju – Izazovi za građane i institucije, autor: Midhat Izmirlija

Pristup zdravlju – ili pravo na zdravlje, autorica: Selma Hadžihalilović

Imaju li žene jednako pravo na zdravlje?, autorica: Amra Kadrić

Koliko mladi znaju o seksualnom i reproduktivnom zdravlju?, autorica: Aleksandra Petrić

Zakon o zabrani diskriminacije (neslužbeni prečišćeni tekst)

Download

Komentari Koalicije Jednakost za sve na Prednacrt ZZD

Download

Koalicija Jednakost za sve – amandman na član 11. ZZD

Download

AD Program

Download

LJUDSKA PRAVA / ŽENSKA LJUDSKA PRAVA

(U Bosni i Hercegovini, EU pristupnim procesima i institucijama Ujedinjenih naroda)

PRAVA ZA SVE provodi brojne aktivnosti u cilju uključivanja i jačanja ženskih prava u postupku pristupanja BiH Evropskoj Uniji. Ovo podrazumijeva osiguranje ženskih prava kroz zakone i praksu, te uključivanje žena i ženskih organizacija u pristupne procese. U saradnji sa Ženskom zagovaračkom grupom (Women Advocacy group) koju čini 8 organizacija iz BiH PRAVA ZA SVE prate i analiziraju Državni izvještaj za BiH, koji svake godine priprema Evropska komisija. Pripremljen je i dostavljen Evropskoj komisiji zagovarački dokument “Doprinos Ženske zagovaračke grupe za Državni izvještaj o napretku 2016” (“Contribution of the Women Advocacy Group (WAG) for the 2016 EC Progress Report on Bosnia and Herzegovina”). Iako je Evropska komisija odgodila izdavanje Državnog izvještaja za 2017 godinu, PRAVA ZA SVE i Ženska zagovaračka grupa su sačinile “Doprinos Ženske zagovaračke grupe za Državni izvještaj o napretku 2017” (“Contribution of the Women Advocacy Group (WAG) for the 2017 EC Country Report on Bosnia and Herzegovina”). PRAVA ZA SVE su uz podršku Ženske zagovaračke grupe pripremili “Alternativne odgovore na Upitnik Evropske komisije: Ženske perspektive.”. BiH još uvijek nije dostavila odgovore na Upitnik EU, tako da objavljeni Alternativni odgovori predstavljaju svojevrstan pritisak ženskih OCD na domaće institucije vlasti da ispune obaveze u pristupnim procesima, kao i da se ukaže na kapacitet i ekspertizu koja postoji u okviru ženskih organizacija. PRAVA ZA SVE nastavlja svoje djelovanje praćenjem i aktivnim uključivanjem u raspravu o pojedinim poglavljima u predpristupnom procesu kada to bude na dnevnom redu kroz „Alijansu za EU“. PRAVA ZA SVE, već dvije godine aktivno učestvuje u programu zagovaranja ženskih prava pred institucijama EU u Brussells. Predstavnice PRAVA ZA SVE na brojnim sastancima sa čelnim i drugim odgovornim osobama za Balkan predstavljaju stanje ženskih prava u BiH, društveno političku situaciju, te naročito nalaze iz pomenutih Doprinosa na Državni izvještaj Evropske komisije o BiH. PRAVA ZA SVE je u saradnji sa više od 20 OCD iz cijele Bosne i Hercegovine koordinirala i učestvovala u izradi četvrtog Alternativnog izvještaja o primjeni CEDAW Konvencije za period 2013-2017. Izvještaj govori o primjeni preporuka CEDAW komiteta i napretku u ostvarivanju ravnopravnog položaja žena u BiH. Predstavnice PRAVA ZA SVE su do sada izravno pred CEDAW UN Komitetom predstavljale Alternativne Izvještaje OCD i zagovarale usvajanje prepruka za unaprijeđenje primjene CEDAW standarda kroz zakone i praksu. Svi do sada objavljeni Alternativni izvještaji se mogu pronaći u sekciji Publikacije. PRAVA ZA SVE sistemski prati i provodi istraživanja o položaju i pravima žena koja su temelj za vođenje zagovaračkih kampanja. Kao ekspertna organizacije za prava žena PRAVA ZA SVE su podržavali i učestvovali u radu brojnih državnih radnih grupa za izradu politika u oblasti hraniteljstva, socijalnih usluga, politike zaštite porodice i djece, itd. Sa grupom parlamentarki i stručnjakinja okupljenih u Ekspertnu radnu grupu uspješno su zagovarane zagovarali izmjene Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, Krivičnog zakona FBiH, te cijelog seta zakona iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite. U saradnji sa Centrom ženskih prava Zenica, započeli smo rad na regionalnom istraživačkom projektu “Funding the Women's Movement in the Western Balkans” koji finansira Fondacija Kvinna till Kvinna, a koordinira Kosovo Women's Network. 16. maja 2019. godine, u našim prostorijama održali smo radni sastanak o budućim koracima u kreiranju pregleda trenutnih potreba ženskih pokreta i prikupljanju podataka o dosadašnjim dostignućima.Zakon o zaštiti od nasilja u porodici

Download

Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena

Download

Zakon o ravnopravnosti spolova

Download

Program za ženska ljudska prava 2012

Download

Konvencija Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Download

OBRAZOVANJE

Projekat „Studentskom praksom brze do posla“ podržava reformu visokog obrazovanja kroz uspostavljanje jedinstvenog modela redovne studentske prakse na fakultetima u BiH. Redovna praksa tokom studija će omogućiti studentima da steknu potrebne praktične vještine i tako postanu profesionalno spremniji i konkurentniji na trzištu rada.

Uz podršku Evropske unije, Udruženje „Prava za sve“ i UG „Budućnost“ Modriča će formirati ERSE mrežu (Edukacija/ Reforma/ Sigurnost/ Egzistencija) koja će povezati studentske organizacije, akademsku i poslovnu zajednicu kako bi uspostavili jedinstveni model studentske prakse, zasnovane na dobrim iskustvima iz EU i testirati ga na fakultetima u BiH. Jačanjem saradnje članova Mreže projekat otvara novi prostor za dijalog sa obrazovnim insituticijama na različitim nivoima što će dodatno doprinijeti izgradnji kulture dijaloga u BiH.

Provođenjem široke i sveobuhvatne javne i medijske kampanje, Mreža će zagovarati reformu i unaprijeđenje visokog obrazovanja. Rad na uvođenju praksi će studentima omogućiti sticanje potrebnih vještina za rad, a poslodavcima olakšati i pojednostaviti odabir budućih zaposlenika, čime će projekat u konačnici doprinjeti povećanju zapošljavanja mladih u BiH.