Analiza uskl. zk. i javn. pol. u BiH sa Konv. Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Autor: Udružene žene Natalija Petrić Nenad Galić
Vrsta: Istraživanja (analize, studije)
Teme: Ženska ljudska prava
Datum: 12.5.2014.

Download