Komentar zakona o ravnopravnosti spolova

Autor: Hajrija Hadžiomerović Muftić, Fedra Idžaković, Natalija Petrić, Adisa Zahiragić
Vrsta: Istraživanja (analize, studije)
Teme: Diskriminacija
Datum: 4.6.2014.

Download