Konvencija Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nas ženama i nasilju u porodici

Autor: Vijeće Evrope
Vrsta: Međunarodni dokumenti
Teme: Marginalizirane grupe, Ženska ljudska prava
Datum: 8.5.2014.

Download