Politika kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite u Federaciji BiH

Autor: Federalno ministarstvo zdravstva
Vrsta: Propisi (Nacrti zakona, zakoni, strategije, politike i smjernice)
Teme: Ekonomska, socijalna i zdravstvena prava
Datum: 12.5.2014.

Download