UN Konvencija o pravima djeteta

Autor: Generalna skupština UN
Vrsta: Međunarodni dokumenti
Teme: Ekonomska, socijalna i zdravstvena prava, Socijalna zaštita
Datum: 7.5.2014.

Download