Uredba o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme Federalnih pravnih propisa i dr. akata

Autor: Vlada FBiH
Vrsta: Propisi (Nacrti zakona, zakoni, strategije, politike i smjernice)
Teme: Ekonomska, socijalna i zdravstvena prava, Socijalna zaštita, Marginalizirane grupe, Ženska ljudska prava, Diskriminacija
Datum: 17.6.2014.

Download